1.

گردشگری دینی: ماهیت و کارکرد

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 53-71
الله کرم کرمی پور

2.

مقایسه میزان هوش معنوی و شادکامی افرادی که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند با افرادی که شرکت نکرده‌اند

دوره 15، شماره 28، فروردین 1400، صفحه 255-272
آتنا اصفهانی خالقی؛ سید امیر حسین قاسمی