1.

بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 147-163
حسن انصاری؛ علی‌نقی فقیهی؛ صدیقه حسینی سمنانی

2.

بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان

دوره 3، شماره 5، بهمن 1388، صفحه 65-77
ماهگل توکلی؛ زهره لطیفی؛ شعله امیری

3.

بررسی روابط ساختاری ویژگی‎های شخصیتی و مشارکت سیاسی دانشجویان با نقش واسطه‎ای باورهای مذهبی

دوره 17، شماره 32، فروردین 1402، صفحه 25-53
حمیدرضا آریانپور؛ عادله ایرانپور؛ حسین فتاحی اردکانی