1.

بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی با نگرش دینی شهروندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 119-142
محمدرضا نیلی؛ ستاره موسوی؛ رضا همایی

2.

تحلیلی تطبیقی بر کارکرد عوامل اجتماعی مؤثر بر معرفت از دیدگاه غزالی و ابن‌خلدون

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 139-165
قدرت الله ربانی

3.

عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری زنان متأهل (15_49ساله) شهر قم

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 59-77
غلامرضا جمشیدیها؛ مجید کوششی؛ یوسف ایرانی

4.

نقش انسان در فرایند تأثیرگذاری معرفت‌شناختی عوامل اجتماعی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 5-24
قدرت الله قربانی

5.

نگرش به مرگ در بین شهروندان شهر یزد و عوامل اجتماعی−فرهنگی مؤثر بر آن

دوره 13، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 167-188
مسعود حاجی زاده میمندی؛ محمد مهدی شمس الدینی؛ زهرا فلک الدین