1.

انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه‌ی آن با دیدگاه اسلامی

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 143-167
علی‌نقی فقیهی؛ فاطمه رفیعی مقدم

2.

انسان به‎مثابه روش در اندیشه آنتونی گیدنز

دوره 29، شماره 117، دی 1402، صفحه 1-17
هادی موسوی

3.

بررسی رابطۀ میان هوش هیجانی و ترومای سازمانی: رویکردی اسلامی

دوره 9، شماره 17، مهر 1401، صفحه 271-291
فرحناز آهنگ؛ فاطمه مالکی طبس؛ حسن غفاری؛ گلبهار پورانجنار

4.

بررسی و تبیین سبک رهبری معنوی در سازمان از منظر قرآن

دوره 10، شماره 19، مهر 1402، صفحه 83-109
حسین مومنی؛ عبدالله توکلی

5.

تبیین دیدگاه علامه طباطبائی در بارة شأن اجتماعی انسان و دلالت‌های آن در برنامه درسی تربیت اجتماعی

دوره 10، شماره 20، اردیبهشت 1394، صفحه 157-184
رضاعلی نوروزی؛ منیره عابدی

6.

تحلیلی قرآنی از تأثیر شواهد عینی بر رفتار؛ معرفی یک مدل توصیفی رفتاری

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 143-169
علی عبدالهی نیسیانی؛ احمد عباسی فرد

7.

جایگاه اشراقی معنا در صورت‌بندی نسل سوم مکاتب ارتباطی

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 149-169
سیداحمد حسینی؛ حسن بشیر؛ سید حسین حسینی

8.

روش‌شناسی منابع پژوهش در مورد رابطه معماری مسکونی و اسلام

دوره 22، شماره 89، دی 1395، صفحه 29-56
مسعود ناری قمی

9.

غایت طبیعی و نسبت آن با غایت نهایی در نقد سوم کانت

دوره 27، شماره 107، تیر 1400، صفحه 83-94
مرتضی سعیدی ابواسحاقی؛ مهدی ذاکری

10.

مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 55-84
حسین اژدری زاده

11.

نظریه هایى در باب انسان

دوره 7، شماره 28، آذر 1380، صفحه 153-186
رضا بخشایش

12.

نقش انسان در فرایند تأثیرگذاری معرفت‌شناختی عوامل اجتماعی

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 5-24
قدرت الله قربانی