1.

افول دین دارى و معنویت در ایران: توهم یا واقعیت

دوره 9، شماره 35، مرداد 1382، صفحه 35-52
محمدرضا طالبان

2.

بررسی رفتار دینی و عوامل مرتبط با آن درنوجوانان دبیرستان‌های کرمان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 143-164
حیمدرضا علوی

3.

نیایش و نماز براساس رویکرد رفتاری‌نگر

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1387، صفحه 95-117
مجید مهرمحمدی