1.

اصول تربیت براساس مبانی انسان‌شناختی و ارزش‌شناختی حکمت متعالیه

دوره 13، شماره 27، مهر 1397، صفحه 166-141
علی ستاری

2.

بررسی انسان‌شناسی اسلامی و انسان‌شناسی وجودگرا و مقایسه‌ آنها

دوره 3، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 139-160
اکبر صالحی؛ زهرا مهرابیان

3.

بررسی ماهیت انسان از دیدگاه مکاتب روان‌شناسی و قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 65-88
خلیل سلطان القرایی؛ رحیم بدری گرگری

4.

بررسی و تبیین انسان سازمانی با تاکید بر آراء حکمت متعالیه در علم‌النفس

دوره 24، شماره 95، تیر 1397، صفحه 105-127
ابوالفضل گایینی

5.

تغییرها و دگرگونی‌های اجتماعی در اندیشه شهید مطهری

دوره 6، شماره 11، اردیبهشت 1393، صفحه 71-97
حفیظ‌الله فولادی؛ حمید دهقانیان

6.

روش شناخت اجتماعی در قرآن

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 139-166
فاطمه امین پور

7.

مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 55-84
حسین اژدری زاده

8.

مردم‌نگاری

دوره 13، شماره 51، تیر 1386، صفحه 111-130