1.

آیا آزمایش‌های فکری استدلال هستند؟

دوره 15، شماره 60، مهر 1388، صفحه 121-144
فهیمه ابراهیمی تیرتاش

2.

تأثیر داستان‌های کلیله و دمنه بر مهارت‌های تفکر انتقادی، استدلال و پرسشگری با استفاده از برنامه ‌فلسفه برای کودکان (p4c)

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 95-114
طیبه ماهروزاده؛ علی ستاری؛ زهرا ملکی

3.

روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

دوره 10، شماره 21، مهر 1394، صفحه 167-190
محمد داودی؛ سید جواد قندیلی؛ حسن شکراللهی

4.

نفوذ اجتماعی در تفاسیر قرآن (از طریق عطف توجه مخاطب به تفکر و اندیشه)

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 7-32
محمدباقر اخوندی