1.

از ساختار‌گرایی تا پسا‌‌ساختارگرایی

دوره 13، شماره 51، تیر 1386
صادق حقیقت

2.

پساساختار‌گرایی و روش

دوره 13، شماره 50، خرداد 1386، صفحه 43-70
محمدرضا تاجیک

3.

تحولات روش‌شناسی پژوهش در علوم انسانی

دوره 12، شماره 49، دی 1385، صفحه 25-44
عزت خادمی

4.

درآمدی بر نشانه‌شناسی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1390، صفحه 109-138
ابراهیم عباس‌پور

5.

در باب امکان رئالیسم ساختاری

دوره 15، شماره 59، تیر 1388، صفحه 93-123
علیرضا منصوری

6.

دیدگاه معناشناختی در باب ساختار نظریه‌های علمی

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 63-88
هادی صمدی

7.

مسئله ساختار/ کارگزار در علوم اجتماعی

دوره 16، 64-65، مهر 1389، صفحه 147-166
سید صادق حقیقت