1.

بررسی الگوهای بیمه اسلامی (تکافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه)

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 121-148
اصغر آقا مهدوی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ مجتبی کاوند

2.

تحلیل فقهی‌−‌اقتصادی سهام ممتاز

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 9-31
سید‌صادق طباطبایی

3.

نقش قبض در عقد قرض

دوره 9، شماره 36، آذر 1382، صفحه 97-122
عبدالرضا علیزاده