1.

اوراق بهادار (صکوک) مضاربه؛ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران

دوره 7، شماره 13، فروردین 1389، صفحه 145-171
سید عباس موسویان؛ مجتبی کاوند؛ علی ردادی

2.

بررسی الگوهای بیمه اسلامی (تکافل) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه)

دوره 6، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 121-148
اصغر آقا مهدوی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ مجتبی کاوند

3.

بررسی خاستگاه خیار در قرارداد مضاربه بانکی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

دوره 17، شماره 34، مهر 1399، صفحه 305-326
رضا میرزاخانی؛ صادق الهام

4.

تحلیل فقهی‌−‌اقتصادی سهام ممتاز

دوره 12، شماره 24، مهر 1394، صفحه 9-31
سید‌صادق طباطبایی