1.

ارائه چارچوبی برای تبیین شاخص های مدیران بر اساس معیارهای اسلامی با روش سنتزپژوهی

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 41-62
جواد آقامحمدی

2.

الگویى از خودکنترلى در فرهنگ اسلامى

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 44-57
حمید زارع

3.

بایسته های اخلاقی مدیریت اماکن مذهبی با رویکرد نهج البلاغه

دوره 6، شماره 12، آذر 1396، صفحه 113-138
محمدحسین رحمتی؛ نفیسه بلاغت نیا

4.

بررسی توجه به جایگاه شاخصه‌های مدیریت اسلامی در انتخاب مدیران مدارس (مطالعه موردی شهرستان دیواندره)

دوره 3، شماره 6، آبان 1393، صفحه 7-26
جواد آقامحمدی

5.

تأثیر رویکرد منفعت‌گرایی اخلاقی بر دانش مدیریت و سازمان

دوره 1، شماره 2، مهر 1391، صفحه 93-112
امیر حسین زاده

6.

تبیین ارتباط میان گزاره‌های اسلام ‌و گزاره‌های مدیریت

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 29-50
کمیل رودی؛ علی نقی امیری؛ رضا برنجکار؛ علی اصغر پورعزت

7.

تبیین طرح کلی دانش مدیریت اسلامی

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 5-28
سیدصدرالدین حسینی مشهدی؛ محمدمهدی حسین‌زاده

8.

تبیین و مقایسه پیش‎فرض‎های جهان‎بینی در رویکرد‎های اسلا‎می و غربی: کاربرد در سازمان و مدیریت

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 225-255
جعفر ترک زاده؛ تورج درخشان فر؛ سمیه مزگی نژاد

9.

تحلیل مبانی انسان شناسی پارادایم های جامعه شناختی سازمان و مدیریت از منظر اندیشه های علامه طباطبایی(ره)

دوره 5، شماره 8و9، مرداد 1395، صفحه 133-160
احسان رحیمی خورزوقی؛ اسدالله گنجعلی

10.

ترسیم نقشه دانش اخلاق مدیریت و سازمان در ایران

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 59-77
حسن عابد جعفری؛ امیر حسین زاده

11.

جستاری در تعریف‌ها و برداشت‌های صاحب‌نظران از مفهوم مدیریت اسلامی

دوره 2، شماره 4، مهر 1392، صفحه 155-171

12.

رویکردهای مدیریت اسلامی: رویکرد تجربی

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 145-163
علی‌نقی امیری

13.

سیره حضرت على(ع) در مبارزه با فساد ادارى

دوره 11، شماره 45، بهمن 1384، صفحه 24-43
ابوطالب خدمتى

14.

کاربرد روش تحقیق تاریخی در مطالعات مدیریت

دوره 17، شماره 66، فروردین 1390، صفحه 117-140
مهدی محمدینسب

15.

مدیریت اسلامی؛ رویکرد فقهی ـ اجتهادی

دوره 15، شماره 58، فروردین 1388، صفحه 111-127
علی نقی امیری

16.

مدیریت دانش دینی (دین‌بنیان): طرح مسئله «مدیریت دانش» در «تمدن دینی»

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 7-42

17.

نقد روشمند مطالعات «دین و مدیریت» در غرب و ارائه یک طرح تحقیقاتی برای بررسی پیشینه تحقیق در این حوزه

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 45-76
حسن عابدی جعفری؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ اکبر حسن پور؛ پویا پیرملکی

18.

نقد نظریه‌های کنترل سازمانی و ضرورت توجه به آن از منظر تعالیم اسلامی

دوره 2، شماره 4، مهر 1392، صفحه 81-106

19.

هنجارشکنی اخلاقی در مدیریت سازمان‌ها در ترازوی مدیریت علوی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1394، صفحه 65-90
یوسف صادقی؛ حسین خنیفر