1.

بررسی استعاره‌های سازمانی با تأکید بر پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1402، صفحه 107-123
احسان رحیمی خورزوقی

2.

پارادایم‌های معاصر هستی‌شناسی فضا و نسبت آن با شناخت‌شناسی معماری

دوره 20، شماره 81، دی 1393، صفحه 31-52
سید محمد بهروز؛ اسماعیل ضرغامی؛ جلال الدین مهدی نژاد

3.

تبیین فلسفی از رویکرد مکانیکی و آشوب در تئوری سازمان به همراه رویکرد فلسفه اسلامی به تئوری سازمان

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 65-84
ابوالفضل گایینی

4.

جامعه‌شناسی معرفت فارابی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1392، صفحه 99-118
حمید پارسانیا؛ روح الله رضوانی

5.

روش شناخت اجتماعی در قرآن

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 139-166
فاطمه امین پور

6.

روش شناسی تحلیل نهادی مسائل اقتصادی

دوره 18، شماره 71، بهمن 1391، صفحه 119-144
علی نصیری اقدم

7.

مبانی هستی‌شناسانة جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 55-84
حسین اژدری زاده

8.

مقدمه‌ای بر هرمنوتیک در قلمرو شناخت سازمان و مدیریت

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 85-113
سیدمحمدحسین هاشمیان؛ علی‌اصغر پورعزت