1.

اخذ نظریه از جامعه‎شناسی و تطبیق نابجای آن با متون دینی؛ نقدی بر کتاب «نظریه عرفی‎شدن با رویکرد اجتهادی تجربی»

دوره 15، شماره 29، فروردین 1402، صفحه 5-25
محمدرضا طالبان

2.

بازخوانی مدل اجتهادی تجربی علم دینی

دوره 25، شماره 98، فروردین 1398، صفحه 29-49
حسین بستان

3.

بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه یکپارچه‌توحیدی بر سازگاری زندانیان مرد

دوره 8، شماره 15، اسفند 1393، صفحه 127-144
مهدی امیدیان؛ احمد طاهری‌فرد

4.

بررسی جهتداری علوم تجربی از منظر برخی اندیشمندان معاصر

دوره 19، شماره 77، دی 1392، صفحه 93-104
محمد تقی سبحانی؛ حسین سعدآبادی

5.

بررسی روش‌شناسی دانش تربیت اسلامی بر اساس رویکرد اسلامی‌سازی معرفت

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1393، صفحه 153-175
علی لطیفی؛ حمید پارسانیا؛ محمد داودی

6.

برنامه اصلاح سبک زندگی، راهکار دستیابی به علوم تربیتی اسلامی

دوره 11، شماره 23، مهر 1395، صفحه 91-112
محمد فتحعلی خانی

7.

تبیین و تحلیل نظریه دانش ولایی

دوره 18، شماره 71، بهمن 1391، صفحه 9-44
عبدالحسین خسروپناه

8.

تحلیل و ارزیابی روش شناختی مدل اجتهادی /تجربی در تولید علوم انسانی اسلامی

دوره 25، شماره 100، مهر 1398، صفحه 23-41
مرضیه عبدلی مسینان

9.

تحلیلی جامعه‌شناختی از علت تداوم رویکرد پوزیتویستی به علوم انسانی در ایران و عدم شکل‌گیری علم دینی و بومی با بهره‌گیری از رویکرد ترکیبی ساخت و عامل

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 199-222
محمدتقی موحدابطحی

10.

تفسیر تربیتی به‌مثابه رشته علمی؛ در جستجوی گونه‌شناسی شمول‌گرایانه و جامع از تفسیر تربیتی

دوره 14، شماره 28، فروردین 1398، صفحه 195-219
مقصود امین خندقی؛ فاطمه‌سادات جعفرنیا

11.

جامعه‌شناسی دین و جامعه‌شناسی دینی و جامعه _ خداشناسی (بازخوانی انتقادی _ مقایسه‌ای از سنّت‌های فکری در دین‌پژوهی اجتماعی و فرهنگی)

دوره 2، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 77-120
سید محمود نجاتی حسینی

12.

جامعیّت دین و روش استنباطی علوم دینی: بررسی یک نقد

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 175-193
محمد فتحعلی‌خانی؛ حسینعلی شیدانشید

13.

چارچوبی اسلامی برای جامعه‌شناسی جنسیت

دوره 4، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 54-72
حسین بستان(نجفی)

14.

چگونگی پیوند معارف وحیانی، عقلانی و تجربی در نظریه‎پردازی بر اساس روش تحقیق تکاملی

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 5-28
علیرضا پیروزمند؛ عباس جهانبخش؛ حسن شیخ العراقین زاده

15.

دفاع از نظریۀ اجتهادی-تجربی عرفی‎شدن: پاسخ به نقد دکتر طالبان

دوره 15، شماره 30، مهر 1402، صفحه 29-48
حسین بستان

16.

دینی‌گرایی در علم؛ یک وظیفه‌ی معرفتی

دوره 15، شماره 59، تیر 1388، صفحه 7-22
یاسر خوشنویس

17.

روش نظریه‌سازی دینی در علوم اجتماعی

دوره 22، شماره 86، فروردین 1395، صفحه 121-141
حسین بستان نجفی

18.

رویکردهای مدیریت اسلامی: رویکرد تجربی

دوره 13، شماره 53، دی 1386، صفحه 145-163
علی‌نقی امیری

19.

رویکردی جامع به مباحث انگیزش از دیدگاه قرآن

دوره 7، شماره 13، دی 1392، صفحه 67-93
محمد کاویانی ارانی

20.

سامانه معرفتی «هم‌تکاملی دیالکتیک اسلامی (هدا)» با تأکید بر مطالعات مدیریت اسلامی

دوره 23، شماره 92، مهر 1396، صفحه 77-102
مصطفی هادوی‌نژاد

21.

علم دینی از منظر آیت الله جوادی آملی

دوره 14، شماره 54، فروردین 1387، صفحه 9-23
احمد واعظی

22.

فواید جریان‎شناسی علوم انسانی اسلامی

دوره 14، شماره 28، مهر 1401، صفحه 5-26
سیدمحمدتقی موحد ابطحی؛ علی ابراهیم پور

23.

کدامین تلقی از علم؟ علم دینی، علم سنتی یا علم نوین؟

دوره 14، شماره 54، فروردین 1387، صفحه 67-85
رضا منصوری

24.

ماهیت دینی تعلیم و تربیت

دوره 1، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 187-207
سید علی هاشمی

25.

ماهیت روان‌شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟

دوره 10، شماره 19، شهریور 1395، صفحه 135-155
محمدحسن ابراهیمی دهشیری؛ مریم صالح زاده

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه