1.

انسان از دیدگاه راجرز و مقایسه‌ی آن با دیدگاه اسلامی

دوره 2، شماره 3، دی 1387، صفحه 143-167
علی‌نقی فقیهی؛ فاطمه رفیعی مقدم

2.

بررسی تأثیر خداپنداره (تصور از خدا) صحیح در مقابله با افسردگی

دوره 10، شماره 18، فروردین 1395، صفحه 147-163
حسن انصاری؛ علی‌نقی فقیهی؛ صدیقه حسینی سمنانی

3.

بررسی نارسایی‌های دیدگاه‌های روان‌شناسی معاصر پیرامون ملاک‌های بهنجاری و نابهنجاری و تبیین این موضوع از دیدگاه اسلامی

دوره 8، شماره 14، خرداد 1393، صفحه 105-128
علی‌نقی فقیهی؛ فاطمه شریفی؛ سعیده پناهی تلخستانی

4.

راهکارهای ارتقای سلامت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل‌بیت(ع)

دوره 9، شماره 16، تیر 1394، صفحه 79-104
حسن نجفی؛ علی‌نقی فقیهی؛ اکبر رهنما

5.

مدیریت خشم بر اساس آموزه‌های اسلامی و روان‌شناسی نوین

دوره 3، شماره 5، بهمن 1388، صفحه 43-63
محسن شکوهی یکتا؛ علی‌نقی فقیهی؛ نیره زمانی؛ اکرم پرند

6.

مقایسه الگوی چند وجهی اسلامی با مدل شناختی بک در درمان افسردگی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1386، صفحه 69-86
علی‌نقی فقیهی؛ باقر غباری‌بناب؛ یداله قاسمی‌پور