1.

رابطة معرفت و جامعه در اندیشة دکتر علی شریعتی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 103-137
غلامرضا جمشیدیها؛ حسین اژدری زاده

2.

عدالت اجتماعی در اندیشه آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر

دوره 2، شماره 3، مرداد 1389، صفحه 25-53
غلامرضا جمشیدیها؛ رضا کلوری

3.

عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری زنان متأهل (15_49ساله) شهر قم

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 59-77
غلامرضا جمشیدیها؛ مجید کوششی؛ یوسف ایرانی

4.

مؤلفه‌های تمدنی جامعۀ اسلامی در تفکر اجتماعی شیعی و سلفی: مقایسۀ تطبیقی آرای شهید مطهری و سیدقطب

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 83-109
ایمان عرفان‌منش؛ غلامرضا جمشیدیها