1.

بازنمایی عنصر شور و احساس در آیین‌های محرّم

دوره 8، شماره 16، مهر 1395، صفحه 111-134
الله‌کرم کرمی‌پور؛ عبدالحسین حاجی ابوالحسنی

2.

چالش‌های نظری حجاب در ایران پساانقلاب: تحلیلی بر رویکردهای موجود از حجاب و عفاف

دوره 12، شماره 23، فروردین 1399، صفحه 217-238
زهرا آبیار؛ الله کرم کرمی پور؛ سعید شریفی

3.

گردشگری دینی: ماهیت و کارکرد

دوره 7، شماره 13، شهریور 1394، صفحه 53-71
الله کرم کرمی پور