1.

آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تأثیر سطح تحصیلات بر بهره‌وری نیروی کار در ایران

دوره 13، شماره 26، مهر 1395، صفحه 181-202
فیروز فلاحی؛ محسن پورعباد الهانکویچ؛ علیرضا جلیلی مرند

2.

عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک، رالز، شهید مطهری و شهید صدر با تأکید بر چیستی عدالت

دوره 15، شماره 29، فروردین 1397، صفحه 173-199
علیرضا جلیلی مرند؛ محمدعلی متفکر آزاد؛ فیروز فلاحی