1.

آثار روانى ـ اجتماعى خداباورى

دوره 3، شماره 13، بهمن 1376، صفحه 29-42
محمد کاویانی

2.

تبلیغات و جنگ روانى

دوره 7، شماره 29، اسفند 1380، صفحه 110-133
محمد کاویانی

3.

جایگاه مفهومى «ایمان» در روانشناسى اجتماعى

دوره 4، 16-17، دی 1377، صفحه 115-129
محمد کاویانی

4.

روانشناسى باورهاى دینى

دوره 5، شماره 19، مرداد 1378، صفحه 61-74
محمد کاویانی

5.

فلسفه ذهن

دوره 5، شماره 18، خرداد 1378، صفحه 55-64
محمد کاویانی

6.

نگاه مفهومی و فلسفی به برخی روش‌های تحقیق در روان‌شناسی (مشاهده، درون‌نگری و اندازه‌گیری)

دوره 16، 64-65، مهر 1389، صفحه 127-146
محمد کاویانی؛ محمدجواد زارعان