1.

تدوین مدل مفهومی خرد براساس منابع اسلامی: تحلیل داده‌بنیاد

دوره 16، شماره 31، مهر 1401، صفحه 7-36
علی بیات؛ حمید رفیعی هنر؛ محمدرضا جهانگیر زاده

2.

ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه نگرش به خانواده براساس منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402
سعید شریف یزدی؛ عباسعلی هراتیان؛ محمدرضا جهانگیرزاده قمی؛ معصومه سلطانی پور