1.

ارزیابی دیدگاه جانبازان از کیفیت زندگی (مورد مطالعه: جانبازان ساکن شهر قم)

دوره 9، شماره 18، شهریور 1397، صفحه 117-138
یحیی علی بابایی؛ یوسف ایرانی

2.

عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر باروری زنان متأهل (15_49ساله) شهر قم

دوره 3، شماره 5، تیر 1390، صفحه 59-77
غلامرضا جمشیدیها؛ مجید کوششی؛ یوسف ایرانی